ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΟΠΑΠ

Παρατίθενται παρακάτω οι όροι και προϋποθέσεις για την διεξαγωγή επιβραβεύσεων

 

1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει πρόγραμμα πιστότητας ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις loyalty program (εφεξής: το «Πρόγραμμα»»). Οι επιβραβεύσεις, τα δώρα και τα ειδικά προνόμια που απορρέουν από το Πρόγραμμα, στοχεύουν στην επιβράβευση των παικτών ΟΠΑΠ. Η επιβράβευση γίνεται βάσει κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με την παικτική συμπεριφορά των εγγεγραμμένων στο Πρόγραμμα παικτών και εφαρμόζονται ομοιόμορφα, τηρουμένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης και σε κάθε περίπτωση δεν χορηγούνται επιβραβεύσεις σε παίκτες με όρους που διαφέρουν από εκείνους, με βάση τους οποίους παρέχονται επιβραβεύσεις σε άλλους παίκτες.

 

2. Στο παρόν Πρόγραμμα συμμετέχουν όλα τα τυχερά παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε. όταν αυτά παίζονται επίγεια με εξαίρεση τα τυχερά παιχνίδια μέσω Παιγνιομηχανημάτων. Επίσης συμμετέχουν τα τυχερά παιχνίδια της εταιρείας Ελληνικά Λαχεία ΑΕ. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα τυχερά παιχνίδια που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο www.opap.gr. Επομένως το Πρόγραμμα απευθύνεται στους παίκτες που συμμετέχουν στα τυχερά παιχνίδια που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μέσω του επίγειου δικτύου των πρακτορείων ΟΠΑΠ, σκανάροντας τα δελτία/λαχεία/λαχνούς τους μέσω της εφαρμογής OPAPP και είναι άνω των 18 ετών. Διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή των παικτών στο Πρόγραμμα απαιτείται να δηλωθεί ο ελληνικός αριθμός του κινητού τηλεφώνου και να έχουν αποδεχθεί στους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη συμμετοχή των παικτών στο Πρόγραμμα.

 

3. Οι παίκτες-μέλη του Προγράμματος ενημερώνονται μέσα από την ειδική εφαρμογή OPAPP για τις ειδικές προσφορές και την χρονική διάρκεια ισχύος τους, για επιβραβεύσεις που προκύπτουν βάσει της παικτικής τους συμπεριφοράς, για το ιστορικό των επιβραβεύσεων που έχουν λάβει καθώς και για τις διαθέσιμες επιβραβεύσεις τους.

 

4. Oι παίκτες-μέλη του Προγράμματος ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες της διεξαγωγής των κληρώσεων, καθώς και της προσφοράς των δώρων και των ειδικών προνομίων, όπως (ενδεικτικά) για τους όρους χορήγησης, τη διάρκεια ισχύος τους κλπ. μέσω προσωποποιημένου μηνύματος είτε μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) είτε με αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), στα στοιχεία επικοινωνίας (ήτοι αριθμό κινητού τηλεφώνου, email) που δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Πιστότητας ΟΠΑΠ (ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις).

 

5. Θα υπάρχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, κατά την οποία ο εκάστοτε παίκτης- μέλος του Προγράμματος θα συγκεντρώνει συμμετοχές για την κλήρωση. Συγκεκριμένα συμμετοχές για την κλήρωση θα μπορούν να συγκεντρώνουν οι παίκτες-μέλη του Προγράμματος κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της εκάστοτε επιβράβευσης όπως αυτό ορίζεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε..

 

6. Η επιβράβευση μέσω κλήρωσης διατίθεται κατόπιν κλήρωσης και τα μέλη του Προγράμματος θα λαμβάνουν ενημέρωση σε προγενέστερο της κλήρωσης χρόνο για τα παρακάτω: α) Την χρονική διάρκεια που έχουν στην διάθεσή τους για να συγκεντρώσουν συμμετοχές β) Τον τρόπο συγκέντρωσης των συμμετοχών γ) Την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης δ) Τα δώρα που θα διατεθούν και το σύνολο των νικητών που θα προκύψουν

 

7. Οι δικαιούχοι δώρων, ειδικών προνομίων και λοιπών επιβραβεύσεων, θα ενημερώνονται για αυτές, τον τρόπο παραλαβής, και τους ειδικούς όρους χρήσης που τις διέπουν μέσω της εφαρμογής OPAPP ή/και μηνυμάτων προσωποποιημένης επικοινωνίας (π.χ. μέσω γραπτού μηνύματος σε κινητό ή/και μέσω email) στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.  

 

8. Οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα παίκτες επιβραβεύονται και δύνανται να κάνουν χρήση των ειδικών προνομίων και να λάβουν τα δώρα των επιβραβεύσεων, μόνο εφόσον έχουν αποδεχθεί πλήρως τους γενικούς και ειδικούς όρους που διέπουν το εν λόγω Πρόγραμμα κι εφόσον συμμορφώνονται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

9. Οι πάσης φύσεως επιβραβεύσεις που έχουν προκύψει από το πρόγραμμα ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις δεν μεταβιβάζονται σε άλλο παίκτη και δεν επιστρέφονται.

 

10. Ο εκάστοτε παίκτης εγγεγραμμένο μέλος στο Πρόγραμμα συμμετέχει σε αυτό με το σύνολο των συμμετοχών του στα τυχερά παιχνίδια που εντάσσονται στο Πρόγραμμα μέσω της εφαρμογής OPAPP- κατά την διάρκεια ισχύος της εκάστοτε επιβράβευσης.

 

11. Τα κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα ορίζονται και θα επικοινωνούνται εκ των προτέρων μέσω μηνύματος προσωποποιη¬μένης επικοινωνίας π.χ. μέσω κινητού τηλεφώνου ήτοι στα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώθη¬καν κατά την εγγραφή του παίκτη στο Πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των σκαναρισμάτων και τις αξίας αυτών που έχουν πραγματοποιηθεί από την εφαρμογή ΟPAPP . Τα αμέσως ανωτέρω λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια ισχύος της εκάστοτε επιβράβευσης. Ως έγκυρη συμμετοχή ορίζεται το σκαναρισμένο δελτίο το οποίο έχει κατατεθεί και σκαναριστεί την ίδια ημερολογιακή ημέρα μέσα από την εφαρμογή OPAPP. Κάθε δελτίο συμμετέχει στο Πρόγραμμα με μία μοναδική συμμετοχή (δεν δύναται το εκάστοτε ήδη σκαναρισμένο δελτίο να συμμετάσχει επιπλέον φορές στο Πρόγραμμα, ήτοι με επανά-σκανάρισμα).Τα κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα και στην εκάστοτε επιβράβευση δύνανται να διαφοροποιούνται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνονται τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα μέλη κατά τα ειδικότερα αμέσως ανωτέρω στον παρόντα όρο.

 

12. Η πληροφορία για τα τυχερά παιχνίδια που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο https://www.opap.gr/οπαπ-επιβραβεύσεις. Στο Πρόγραμμα δεν εντάσσονται τα δελτία συμμετοχής που αφορούν στα τυχερά παιχνίδια που προσφέρονται στην Κυπριακή Δημοκρατία από την ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ Ltd.

 

13. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να τροποποιήσει οποτεδήποτε τα προσφερόμενα δώρα ή και τα προνόμια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνονται τα εγγεγραμμένα μέλη του Προγράμματος μέσω προσωποποιημένου μηνύματος με βάση το στοιχείο επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

 

14. Εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες πρακτορείων του ομίλου ΟΠΑΠ απαγορεύεται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

 

15. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά πάντα χρόνο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αποκλείσει παίκτες από το να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, εφόσον τέτοιος αποκλεισμός δικαιολογείται από το σύνολο των περιστάσεων (ενδεικτικά: παραβίαση όρων της σύμβασης προσχώρησης, πιθανολογείται ότι συντρέχει περίπτωση συμπεριφοράς που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παραβίαση διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την αγορά τυχερών παιγνίων κλπ).

 

16. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περιπτώσεις αμφισβήτησης ή διαφωνίας σχετικά την εγκυρότητα της συμμετοχής ενός παίκτη σε κάποια κατηγορία επιβράβευσης που διενεργείται στο πλαίσιο του Προγράμματος να ακυρώσει την εν λόγω συμμετοχή.

 

17. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για ζημία που τυχόν ήθελε υποστεί το μέλος του Προγράμματος για λόγο που δεν ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και που συνδέεται με τη συμμετοχή του μέλους στο Πρόγραμμα, όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις παράλειψης χρήσης οποιουδή¬ποτε ειδικού προνομίου ή μη παραλαβής δώρου ή μη συμμόρφωσης του μέλους με τους όρους συμμετοχής ή/και χρήσης της επιβράβευσης κλπ.

 

18. Το εγγεγραμμένο μέλος του Προγράμματος μπορεί να υπαναχωρήσει οποτεδήποτε από το Πρόγραμμα, δηλώνοντάς το μέσα από την εφαρμογή του ΟΠΑΠ (OPAPP). Εναλλακτικά με κλήση στην εξυπηρέτηση πελατών ΟΠΑΠ στο 18280 (Δευτ – Παρ 09:00 – 01:00) εντός 48ωρών από την καταχώρηση του αιτήματος και σε περίπτωση αργιών την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

19. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής ή/και τους όρους χρήσης του Προγράμματος ή/και να καταργήσει το Πρόγραμμα ή/και μέρος ή και το σύνολο των επιμέρους επιβραβεύσεων που περιέχονται σε αυτό και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που τυχόν επέλθουν συνεπεία των ανωτέρω. Οι όροι συμμετοχής του Προγράμματος θα είναι διαθέσιμοι κατά πάντα χρόνο στην εφαρμογή OPAPP. Ως εκ τούτου ο Παίκτης υποχρεούται όπως ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή OPAPP.

 

20. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την εφαρμογή τους, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.  


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η ενδεχόμενη απονομή δώρων στο πλαίσιο αυτού προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, με την επιλογή από τον συμμετέχοντα του αντίστοιχου πεδίου στο τέλος αυτών. Όποιος δεν αποδέχεται τους όρους συμμετοχής, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Πιστότητας ΟΠΑΠ.

 Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων Εφαρμογής OPApp

Εισαγωγή

Με την παρούσα ενημέρωση, η «ΟΠΑΠ Α.Ε» με έδρα επί της Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα (στο εξής και χάριν συντομίας: «ΟΠΑΠ Α.Ε.») και λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά με την διαθέσιμη εφαρμογή κινητού με το όνομα OPAPP   (στο εξής και χάριν συντομίας:“OPApp”), παρέχει πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες/επισκέπτες ενώ χρησιμοποιούν το OPApp. Οι πληροφορίες αναφέρονται στην φύση των προσωπικών δεδομένων, στα μέσα και στους σκοπούς συλλογής, σε τυχόν τρίτους αποδέκτες των δεδομένων, καθώς και στα δικαιώματα που έχετε, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων] και κάθε εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Επιλογές σύνδεσης

Ο ΟΠΑΠ χρησιμοποιεί σύστημα/τεχνολογία UUID (Universally Unique Identifier), η οποία αποδίδει ένα μοναδικό αναγνωριστικό σε κάθε επισκέπτη/χρήστη όταν κατεβάζει το OPApp. Έχετε την δυνατότητα είτε να παραμείνετε ανώνυμος όταν χρησιμοποιείτε το OPApp είτε να παράσχετε ορισμένα στοιχεία σας εάν συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook ή εάν δηλώσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).

 

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του OPApp (όπως καταγράφονται κατωτέρω) συνδέονται με το UUID του συγκεκριμένου χρήστη/επισκέπτη. Εάν συνδεθείτε μέσω του  λογαριασμού σας  στο Facebook ή δηλώσετε το email σας κατά την πρώτη χρήση ή αργότερα, όλες οι πληροφορίες που έχουν ήδη συλλεχθεί και συσχετιστεί με το UUID θα συσχετισθούν επίσης και με το λογαριασμό σας στο Facebook ή το email σας αντίστοιχα.

 

Σε περίπτωση που απεγκαταστήσετε το OPApp, το UUID θα παύσει να ισχύει.  Σε περίπτωση επανεγκατάστασης, τα δεδομένα που θα συλλέγονται εκ νέου δύνανται να συσχετισθούν με το διαφορετικό UUID που αποδίδεται κατά την επανεγκατάσταση.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς μέσω του OPApp τυγχάνουν επεξεργασίας από υπεύθυνους και εξουσιοδοτημένους εργαζομένους του ΟΠΑΠ. Συγκεκριμένα, ο ΟΠΑΠ:

A.  συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα  που παράγονται όταν χρησιμοποιείται το  OPApp:

 

·        αναγνωριστικό UUID,

·        Δεδομένα συμπεριφοράς (π.χ. μέσος χρόνος χρήσης, συνεδρίες , προβολή οθόνης, πράξεις και επιλογές «clicks» κ.τ.λ.)

·        Σάρωση δελτίων που δημιουργούνται στην εφαρμογή για συμμετοχή σε παιχνίδια του ΟΠΑΠ όπως Lotto, Super3 κλπ.,

·        Σάρωση έντυπων δελτίων από παιχνίδια του ΟΠΑΠ μέσω της εφαρμογής,

B.  μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί, εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας επιλέγοντας τα σχετικά προαιρετικά πεδία στην εφαρμογή OPApp ή στις ρυθμίσεις της συσκευής σας, τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα:

 

·        Στοιχεία που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας στο Facebook και συγκεκριμένα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όνομα λογαριασμού στο Facebook, εφόσον επιλέξετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο Facebook,

·        Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αν επιλέξετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία από τον ΟΠΑΠ ή να εγγραφείτε στο πρόγραμμα επιβραβεύσεων ΟΠΑΠ δηλώνοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

·        Αριθμό κινητού τηλεφώνου, αν επιλέξετε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα επιβραβεύσεων ΟΠΑΠ δηλώνοντας τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας.

Σε περίπτωσης απονομής μεγάλου δώρου, θα ερωτηθείτε και εάν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, ο ΟΠΑΠ θα συλλέξει φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό από τη διαδικασία παράδοσης του δώρου σε εσάς. Το υλικό αυτό θα προβληθεί από τον ΟΠΑΠ με κάθε μέσο που κρίνει σκόπιμο για την προώθηση των υπηρεσιών του, όπως σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, έντυπα μέσα.

Γιατί Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα

Με την εγκατάσταση και χρήση του OPApp καθώς και με τη συγκεκριμένη επιλογή των σχετικών ρυθμίσεων, συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω για να απολαύσετε την πλήρη εμπειρία του OPApp, συμπεριλαμβανομένης και  της παροχής εξατομικευμένου περιεχομένου στην εφαρμογή. 

 

Η ΟΠΑΠ δημιουργεί το προφίλ χρήστη σας, αναλύοντας πτυχές της πλοήγησής σας στο OPApp και συγκεκριμένα τον μέσο χρόνο που αναλώνετε ανά συνεδρία και τις ενέργειες και τα κλικ σας μέσα στην εφαρμογή. Ο σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι η δημιουργία ανώνυμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του OPApp προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική εμπειρία του χρήστη.

 

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω του OPApp, καταργώντας την εγκατάσταση της εφαρμογής από τη συσκευή σας.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται παραπάνω, θα σας ειδοποιήσουμε αναλόγως και εκ των προτέρων και θα επιδιώξουμε τη συναίνεσή σας.

 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης:

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα επιβράβευσης ΟΠΑΠ. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να δηλώσετε ένα στοιχείο επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) κατά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα μέσω της εφαρμογής OPApp. Για τη λειτουργία του προγράμματος επιβράβευσης και την απόδοση των δώρων, η ΟΠΑΠ επεξεργάζεται:

-       τα έντυπα δελτία που σαρώνετε μέσω της εφαρμογής προκειμένου να καταγραφούν οι συμμετοχές σας στις κληρώσεις του Προγράμματος Επιβράβευσης

-       τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε προκειμένου να ενημερώνεστε για τις προσφορές της ΟΠΑΠ και για τα δώρα που σας αποδίδονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιβράβευσης.

Η επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, η οποία παρέχεται από εσάς με την υποβολή των στοιχείων σας και την επιλογή των σχετικών πεδίων κατά την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης.

 

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Στο πλαίσιο της παροχής του συνόλου των λειτουργιών του OPApp, οι ενδεχόμενοι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι προμηθευτές τεχνολογίας, καθώς και κάθε άλλη διοικητική, δικαστική ή άλλη δημόσια αρχή ή γενικά οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο τα δεδομένα αυτά αποκαλύπτονται ή ενδέχεται να γνωστοποιηθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή δικαστική απόφαση.

Πόσο και καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή για όσο διάστημα απαιτείται για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν τρία (3) χρόνια μετά την πραγματοποίηση της απεγκατάστασης.

Τα Δικαιώματά Σου

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στο πλαίσιο της χρήσης του OPApp, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

·        δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους ,

·        δικαίωμα διόρθωσης μη ολοκληρωμένων ή ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας ,

·        δικαίωμα διαγραφής,

·        δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπου προβλέπεται ρητά από την νομοθεσία,

·        δικαίωμα στη φορητότητα σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνωρίσιμη μορφή (π.χ. CD-ROM),

·        δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα σας(άμεσα) σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας,

·        δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους δημιουργίας προφίλ , καθώς και

·        το δικαίωμα να αποσύρετε οποιαδήποτε συναίνεση που δίνετε ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος.

 

Σε περίπτωση που ασκήσετε τα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά τα αιτήματα θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες στους οποίους έχουν δημοσιοποιηθεί τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της λειτουργίας του OPApp και της παροχής πλήρους εμπειρίας χρήστη.

 

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα υποβάλλοντας γραπτή αίτηση στην ΟΠΑΠ. Το σχετικό αίτημα / αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητά σας. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες λειτουργίες της εφαρμογής OPApp ελέγχονται από εσάς. Επομένως ο πιο άμεσος και κατάλληλος τρόπος για να ασκήσετε συγκεκριμένα δικαιώματα είναι η επιλογή των κατάλληλων ρυθμίσεων μέσω της εφαρμογής. Ενδεικτικά, εάν έχετε συσχετίσει την εφαρμογή με τον λογαριασμού σας στο Facebook, θα χρειαστεί να προβείτε στις σχετικές αλλαγές των ρυθμίσεών σας προκειμένου να αποσυνδεθεί ο Facebook λογαριασμός σας από την εφαρμογή OPApp. Εάν επιθυμείτε να συσχετίσετε το λογαριασμό σας στο Facebook ή το email σας, αλλά να μην συνδεθούν τα στοιχεία αυτά το ιστορικό χρήσης της εφαρμογής πριν τη δήλωση του Email ή του λογαριασμού Facebook, μπορείτε να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε εκ νέου ώστε να της αποδοθεί νέο UUID. Σε κάθε περίπτωση, εάν επιλέξετε να υποβάλετε σχετικό έγγραφο αίτημα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας παράσχουμε τις κατάλληλες κατευθύνσεις ώστε να διασφαλίσετε την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων σας.

 

Μπορείτε να περιμένετε απάντηση σε μια τέτοια αίτηση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της από τον ΟΠΑΠ. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) επιπλέον μήνες, αν η περιπλοκότητα του αιτήματος ή ο γενικός αριθμός των αιτημάτων που λαμβάνουμε, το απαιτεί.

Αποποίηση

Το OPApp μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους που είναι υπό την ευθύνη τρίτου φορέα . Σε αυτή την περίπτωση, η ΟΠΑΠ δεν είναι υπεύθυνη για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους ακολουθούν αυτοί οι ιστότοποι.

 

Οι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχονται με την παρούσα ενημέρωση ενδέχεται να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενημερώνεστε αναλόγως με μια ειδοποίηση ή με ένα παράθυρο διαλόγου κατά τη χρήση του OPApp.

Οι Δεσμεύσεις Μας

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ελαχιστοποίηση, η ακρίβεια και η πληρότητα των προσωπικών σας δεδομένων, η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναλαμβάνει να αναθεωρεί περιοδικά τα δεδομένα προκειμένου να τα διορθώσει ή να διαγράψει με ασφάλεια τα δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της λειτουργίας του OPApp και για την παροχή πλήρους εμπειρίας χρήστη. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με τα ισχύοντα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ώστε να εγγυηθεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ή από τρίτους για λογαριασμό της ΟΠΑΠ Α.Ε.), είναι επαρκής και ασφαλής έναντι οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης ή τυχαίας πρόσβασης, αποκάλυψης, επεξεργασίας, διαγραφής, τροποποίησης ή άλλης χρήσης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας, καθώς και εάν  διαπιστώσετε ότι δεν τηρήσαμε τις αρχές που περιλαμβάνει η παρούσα Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε το συντομότερο δυνατόν στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου ΟΠΑΠ, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.opap.gr/gdpr | Ταχυδρομική διεύθυνση: 112 Λεωφόρος Αθηνών, 10442 Αθήνα |Τηλέφωνο: +30 210 5498888 | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@opap.gr

 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr | Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα | Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 | Fax: +30 210 6475628  | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr